Salgs, leverings- og lejebetingelser

Anvendelse
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem køber og Carl Stahl A/S (CVR nr.:15228431). En aftale mellem Carl Stahl A/S og køber er først bindende for Carl Stahl A/S, når Carl Stahl A/S har godkendt kontrakten / aftalen ved en ordrebekræftelse. Bekræftelser og afslag på ordrer skal være skriftlige for at binde Carl Stahl A/S.

Priser
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms, og levering sker Ex Works (Incoterms 2010), med mindre andet er aftalt. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen, som følger af dokumenterede forøgede omkostninger for Carl Stahl A/S, som følger af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

Carl Stahl A/S tager generelt forbehold for ændrede valutakurser og øvrige forhold, som måtte indvirke på vores salgspriser.

Carl Stahl A/S skal underrette køberen om eventuelle prisstigninger snarest efter, at Carl Stahl A/S er blevet bekendt hermed.

For ordrer under kr. 1.000,- tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 100,-.

Emballage og miljøtillæg beregnes særskilt.

Ændring og annullering af bestilling
Enhver afgivet bestilling er juridisk bindende. Carl Stahl A/S modtager ordrer mundtligt eller skriftligt pr. brev eller e-mail. Annullering, returnering eller reduktion af ordrer kan alene ske med Carl Stahl A/S’ godkendelse.

Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med Carl Stahl A/S og med henvisning til Carl Stahl A/S returnummer.

Fejlekspederede varer krediteres ved returnering 100%.

Carl Stahl A/S beregner sig et gebyr svarende til minimum 10% af det fakturerede ved returneringer, som ikke er begrundet i mangler fra Carl Stahl A/S’ side.

En specialfremskaffet vare kan som hovedregel ikke returneres.

Levering
Leveringstidspunktet angives ved købers ordreafgivelse. Såfremt leveringstidspunktet ikke er udtrykkeligt angivet og aftalt, foretages levering efter Carl Stahl A/S’ bestemmelse i overensstemmelse med Carl Stahl A/S’ sædvanlige leveringsterminer.

Carl Stahl A/S vil, såfremt man bliver bekendt med, at der vil indtræffe forsinkelse, snarest muligt underrette køberen herom. Carl Stahl A/S er alene ansvarlig for forsinkelsen, såfremt den skyldes grov forsømmelse fra Carl Stahl A/S’ side. Forsinkelse på grund af forhold, som Carl Stahl A/S ikke har kontrol over, så som vareknaphed, mangel på transportmulighed, svigtende underleverandører samt force majeure, kan ikke påberåbes som misligholdelse. Forsinkelse berettiger ikke køber til at hæve handlen, medmindre køber skriftligt ved aftalens indgåelse har betinget sig nøjagtig opfyldelse til bestemt tid.

Forsendelse
Ved ordrer til forsendelse, sker forsendelsen, hvor andet ikke er aftalt, for købers regning og risiko Ex Works (Incoterms 2010). Forsendelsen sker på den for Carl Stahl A/S enkleste måde. Forsendelsesomkostninger debiteres særskilt med den til enhver tid gældende sats. Ønskes transport med fly, som ekspresgods eller anden særlig måde, skal dette angives i ordren. Meromkostninger ved sådan særlig forsendelse påhviler køber, herunder også ekstraomkostninger for hjemtagelse til Carl Stahl A/S lager. Carl Stahl A/S’ transportrisiko ophører under alle omstændigheder ved varesendingens aflevering til postvæsen, skib, bane eller fragtmand. Transportforsikring tegnes kun på købers instruktion og da for dennes regning. I tilfælde af transportskade skal køber snarest muligt anmelde skaden til transportfører/speditøren.

Betalingsvilkår
For leverancer, hvor kredittid er aftalt, gives den aftalte kredit fra fakturaens dato. I øvrigt sker alle leverancer mod kontant betaling eller på efterkrav. Carl Stahl A/S kan til enhver tid kræve, at køber giver Carl Stahl A/S passende bevis for købers betalingsevne.

Carl Stahl A/S kan nægte enhver levering til køber, indtil passende dokumentation er modtaget. Carl Stahl A/S foretager løbende vurdering af kreditkunder.

For ikke indløste forsendelser pr. efterkrav debiteres et gebyr på 20% af fakturabeløbet, dog min. kr. 200,- samt afholdte transportomkostninger og ekspeditionsgebyr. For leverancer, hvor kredittid er aftalt, er Carl Stahl A/S ved forsinket betaling berettiget til at debitere rente med 1,5% pr. påbegyndt måned. Carl Stahl A/S er endvidere berettiget til at opkræve rykkergebyr.

Såfremt køber undlader at betale varerne rettidigt, eller køber efter aftalens indgåelse kommer under konkurs, træder i betalingsstandsning, åbner forhandling om tvangsakkord eller ved udlæg findes at mangle midler til at betale sin gæld eller hans formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at det må antages, at han vil være ude af stand til at betale købesummen, når denne forfalder, er Carl Stahl A/S berettiget til, med øjeblikkeligt varsel, at hæve kontrakten og kræve erstatning af køberen, for ethvert tab som følge af denne misligholdelse, medmindre køber, på opfordring, stiller betryggende sikkerhed for købesummens betaling til forfaldstid. Carl Stahl A/S er endvidere berettiget til at tilbagetage allerede leverede produkter.

Køber er under ingen omstændigheder berettiget til at foretage modregning af eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt godkendt af Carl Stahl A/S. Det leverede forbliver Carl Stahl A/S’ ejendom, indtil den fulde betaling er erlagt.

Mangler og reklamation
Reklamationer over fejl og mangler skal meddeles Carl Stahl A/S skriftligt snarest muligt efter leverancens modtagelse og senest inden 10 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget pågældende fejl eller mangel.

Reklamation skal meddeles Carl Stahl A/S, inden anvendelse.

Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med Carl Stahl A/S og med henvisning til Carl Stahl A/S returnummer.

Ansvar
I det omfang Carl Stahl A/S er ansvarlig over for køberen, er Carl Stahl A/S’ ansvar begrænset til den leverede genstand/ydelse og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, så som tabt arbejdsfortjeneste, driftsstab, installationsomkostninger m.v. Carl Stahl A/S påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold overfor tredjemand.

Et erstatningsansvar eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor Carl Stahl A/S kan ikke overstige det betalte beløb for den solgte genstand/ydelse. Carl Stahl A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er Carl Stahl A/S ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. I den udstrækning Carl Stahl A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Carl Stahl A/S skadesløs i samme omfang, som Carl Stahl A/S’ ansvar er begrænset i forhold til ovenstående.

Force majeure
Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Carl Stahl A/S eller Carl Stahl A/S’ leverandørs produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Carl Stahl A/S eller Carl Stahl A/S’ leverandørs muligheder for at levere. Carl Stahl A/S har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Carl Stahl A/S er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver Carl Stahl A/S tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til Carl Stahl A/S senest 8 dage fra tilbuddets start.

Værneting
Sø- og Handelsretten i København aftales som værneting for eventuelle retstvister mellem Carl Stahl A/S og køberen, medmindre Carl Stahl A/S måtte ønske at indbringe sagen for køberens værneting.

OBS
Carl Stahl A/S forbeholder sig ret til ændringer i katalogmateriale. Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret til køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Carl Stahl A/S ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Carl Stahl A/S udførelse af serviceydelser, herunder design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Carl Stahl A/S.

Version 1.5 Salg 16.08.2017 – Erstatter alle tidligere versioner.
Lejebetingelser

Vilkår
Lejen beregnes på grundlag af de, til enhver tid af udlejeren, fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet, kaldes for lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra udlejers forretning og rådighed efter leje aftalen. Minimum lejeperiode er 3 dage. Lejedage betragtes altid som kalenderdage. Den dag udstyret forlader forretningen betragtes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen som en lejedag.

Udlejning sker fra Carl Stahl A/S’ adresse medmindre andet er aftalt. Transport, opstilling og afhentning afregnes særskilt.

Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udlånes uden skriftligt samtykke fra Carl Stahl A/S

Forud reservation af udstyr foretages med forbehold for rettidig tilbagelevering fra tidligere lejer. Udlejer er berettiget til, uden særlig underretning, at erstatte reserveret udstyr med andet med samme funktioner.

Afregning
Ved udlejning af udstyr forbeholder vi os ret til at opkræve depositum for udstyret, samt evt. at se gyldig legitimation.

Lejen afregnes efter modtagelse, gennemgang og afprøvning af udstyret. Ved længere lejemål tillige månedsvis bagud.

Ansvar
Før udlevering bliver alt udstyr kontrolleret og vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl, tab og andre udgifter, som opstår i forbindelse med eller som følge af funktionsfejl.

Det udleverede udstyr skal afleveres i samme stand som ved levering.

Lejer er ansvarlig for bortkomst eller skade på det lejede udstyr samt for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lejebetingelser. Lejer bærer ansvaret for skader og tab påført lejer selv, Carl Stahl A/S eller tredjemand, der ikke skyldes fejl eller mangler fra Carl Stahls side. Carl Stahl A/S kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for driftstab af nogen art, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Såfremt Carl Stahl A/S måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde Carl Stahl A/S skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod Carl Stahl A/S.

Lejer må under ingen omstændigheder, personligt eller med hjælp fra tredjemand, søge at udføre indgreb i det lejede, herunder forsøg på reparation eller servicearbejde.

Forsikring
I tilfælde af anden skade/person skade/ulykke er det lejers egen forsikring der skal dække evt. omkostninger. Det lejede udstyr er forsikret af Carl Stahl A/S produktansvarsforsikring.

Ved udførsel af landet skal lejer selv sørge for forsikring af udstyret, medmindre andet er forudgående aftalt. Vi forbeholder os i forbindelse med udførsel, ret til at se gyldig forsikringspolice.

Mislighold
Såfremt lejer misligholder lejekontrakten, for eksempel ved udeblivelse af lejebetaling til aftalt tidspunkt, er udlejer berettiget til uden varsel at lade det lejede afhente for lejers regning. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.

Ændringer
Ændringer i lejeperiode skal ske skriftlig og med Carl Stahl A/S’ samtykke. Minimum lejeperiode, svarende til 3 lejedage beregnes altid, selvom lejeperioden måtte være mindre end 3 dage.

Ved afbestilling senere end 1 døgn før lejemålets begyndelse vil lejer blive debiteret 50% af bruttolejebeløbet, med mindre andet er forudgående aftalt. Ved skaffevarer debiteres det fulde beløb.

Force majeure
Carl Stahl A/S tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.

Værneting
Lejeforholdet er omfattet af dansk ret, og i tilfælde af tvist/civilt søgsmål afgøres dette jævnfør CS almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Ver. 09.2019 – erstatter alle tidligere versioner