Salgs- og leveringsbetingelser

 1. Anvendelse

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem køber og Carl Stahl A/S (CVR nr.:15228431). En aftale mellem Carl Stahl A/S og køber er først bindende for Carl Stahl A/S, når Carl Stahl A/S har godkendt kontrakten / aftalen ved en ordrebekræftelse. Bekræftelser og afslag på ordrer skal være skriftlige for at binde Carl Stahl A/S.

 1. Priser

Det fremgår tydeligt hvilken valuta der afregnes i og er eksklusive moms. Levering sker Ex Works (Incoterms 2020), medmindre andet er aftalt. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen, som følger af dokumenterede forøgede omkostninger for Carl Stahl A/S, som følger af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

Carl Stahl A/S tager generelt forbehold for ændrede valutakurser og øvrige forhold, som måtte indvirke på vores salgspriser.

Carl Stahl A/S skal underrette køberen om eventuelle prisstigninger snarest efter, at Carl Stahl A/S er blevet bekendt hermed.

For ordrer under kr. 1.000,- tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 100,-.

Fragt, emballage og miljøtillæg beregnes særskilt.

 1. Ændring og annullering af bestilling

Enhver afgivet bestilling er juridisk bindende. Carl Stahl A/S modtager ordrer mundtligt eller skriftligt pr. brev eller e-mail. Annullering, returnering eller reduktion af ordrer kan alene ske med Carl Stahl A/S’ godkendelse.

Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med Carl Stahl A/S og med henvisning til Carl Stahl A/S returnummer.

Fejlekspederede varer krediteres ved returnering 100%.

Carl Stahl A/S beregner sig et gebyr svarende til minimum 10% af det fakturerede ved returneringer, som ikke er begrundet i mangler fra Carl Stahl A/S’ side.

En specialfremskaffet vare kan som hovedregel ikke returneres.

 1. Levering

Leveringstidspunktet angives ved købers ordreafgivelse. Såfremt leveringstidspunktet ikke er udtrykkeligt angivet og aftalt, foretages levering i overensstemmelse med Carl Stahl A/S’ sædvanlige leveringsterminer.

Carl Stahl A/S vil, såfremt man bliver bekendt med, at der vil indtræffe forsinkelse, snarest muligt underrette køberen herom. Carl Stahl A/S er alene ansvarlig for forsinkelsen, såfremt den skyldes grov forsømmelse fra Carl Stahl A/S’ side. Forsinkelse på grund af forhold, som Carl Stahl A/S ikke har kontrol over, så som vareknaphed, mangel på transportmulighed, svigtende underleverandører samt force majeure, kan ikke påberåbes som misligholdelse. Forsinkelse berettiger ikke køber til at hæve handlen, medmindre køber skriftligt ved aftalens indgåelse har betinget sig nøjagtig opfyldelse til bestemt tid.

Carl Stahl A/S kan I intet tilfælde holdes ansvarlig for købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. Carl Stahl A/S kan endvidere kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra Carl Stahl’s side forudsat køber kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen.

 1. Forsendelse

Ved ordrer til forsendelse, sker forsendelsen, hvor andet ikke er aftalt, for købers regning og risiko Ex Works (Incoterms 2020). Forsendelsen sker på den for Carl Stahl A/S enkleste måde. Forsendelsesomkostninger debiteres særskilt med den til enhver tid gældende sats. Ønskes transport med fly, som ekspresgods eller anden særlig måde, skal dette angives i ordren. Meromkostninger ved sådan særlig forsendelse påhviler køber, herunder også ekstraomkostninger for hjemtagelse til Carl Stahl A/S lager. Carl Stahl A/S’ transportrisiko ophører under alle omstændigheder ved varesendingens aflevering til postvæsen, skib, bane eller fragtmand. Transportforsikring tegnes kun på købers instruktion og da for dennes regning. I tilfælde af transportskade skal køber snarest muligt anmelde skaden til transportfører/speditøren.

 1. Betalingsvilkår

For leverancer, hvor kredittid er aftalt, gives den aftalte kredit fra fakturaens dato. I øvrigt sker alle leverancer til nye kunder på baggrund af en individuel kreditvurdering.

Carl Stahl A/S foretager løbende vurdering af kreditkunder, og forbeholder sig ret til, til en hver tid at ændre betalingsbetingelserne på baggrund af denne vurdering.

For leverancer, hvor kredittid er aftalt, er Carl Stahl A/S ved forsinket betaling berettiget til at debitere rente med 1,5% pr. påbegyndt måned. Carl Stahl A/S er endvidere berettiget til at opkræve rykkergebyr i henhold til gældende lovgivning.

Såfremt køber undlader at betale varerne rettidigt, eller køber efter aftalens indgåelse kommer under konkurs, træder i betalingsstandsning, åbner forhandling om tvangsakkord eller ved udlæg findes at mangle midler til at betale sin gæld eller hans formueforhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at det må antages, at han vil være ude af stand til at betale købesummen, når denne forfalder, er Carl Stahl A/S berettiget til, med øjeblikkeligt varsel, at hæve kontrakten og kræve erstatning af køberen, for ethvert tab som følge af denne misligholdelse, medmindre køber, på opfordring, stiller betryggende sikkerhed for købesummens betaling til forfaldstid. Carl Stahl A/S er endvidere berettiget til at tilbagetage allerede leverede produkter.

Køber er under ingen omstændigheder berettiget til at foretage modregning af eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt godkendt af Carl Stahl A/S. Det leverede forbliver Carl Stahl A/S’ ejendom, indtil den fulde betaling er erlagt.

 1. Mangler og reklamation

Reklamationer over fejl og mangler skal meddeles Carl Stahl A/S skriftligt snarest muligt efter leverancens modtagelse og senest 10 dage efter modtagelse af varerne.

Reklamation skal meddeles Carl Stahl A/S, inden anvendelse.

Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med Carl Stahl A/S og med henvisning til Carl Stahl A/S returnummer.

 1. Ansvar

I det omfang Carl Stahl A/S er ansvarlig over for køberen, er Carl Stahl A/S’ ansvar begrænset til den leverede genstand/ydelse og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, så som tabt arbejdsfortjeneste, driftsstab, installationsomkostninger m.v. Carl Stahl A/S påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold overfor tredjemand.

Et erstatningsansvar eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor Carl Stahl A/S kan ikke overstige det betalte beløb for den solgte genstand/ydelse. Carl Stahl A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er Carl Stahl A/S ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. I den udstrækning Carl Stahl A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Carl Stahl A/S skadesløs i samme omfang, som Carl Stahl A/S’ ansvar er begrænset i forhold til ovenstående.

 1. Force majeure

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af Carl Stahl A/S eller Carl Stahl A/S’ leverandørs produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksport forbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Carl Stahl A/S eller Carl Stahl A/S’ leverandørs muligheder for at levere. Carl Stahl A/S har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Carl Stahl A/S er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering.

 1. Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver Carl Stahl A/S tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til Carl Stahl A/S senest 8 dage fra tilbuddets start.

 1. Værneting

Sø- og Handelsretten i København aftales som værneting for eventuelle retstvister mellem Carl Stahl A/S og køberen, medmindre Carl Stahl A/S måtte ønske at indbringe sagen for køberens værneting.

 1. OBS

Carl Stahl A/S forbeholder sig ret til ændringer i katalogmateriale. Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret til køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Carl Stahl A/S ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Carl Stahl A/S udførelse af serviceydelser, herunder design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Carl Stahl A/S.

Version 10.2022 DA – erstatter alle tidligere versioner